ความหมายและคำแปลของศัพท์ที่ใช้ในงานด้านระบบเสียง                                                                               

          

    

 

                                                                A         


AC

             

                 คือ          การเปลี่ยนกระแสไฟ (Alternating current) 

 

Active

                      

                 คือ          แผงวงจรสำหรับการเปลี่ยนคลื่นอนาล็อกให้เป็นเซ็ตของตัวเลขฐานสองหรือเลขคู่ ซึ่งหน่วยที่ถูก                                      เปลี่ยนยิ่งมีมากเท่าไหร่ความละเอียดของเสียงก็จะมากขึ้นเท่านั้น ตัวเลขที่นิยมใช้โดยปกติจะอยู่ที่                                    16 บิท หรือมากกว่านั้นถ้าใช้แผงรุ่นที่ดีกว่า ค่าจะอยู่ที่ 20-24 บิท

            

Active sensing                                                                                                             

                 คือ          ระบบที่ใช้ในการตรวจสอบว่าการเชื่อมต่อ MIDI ทำงานหรือไม่ ซึ่งทำงานร่วมกับเครื่องส่ง                                              สัญญาณที่ใช้ส่งสัญญาณความถี่ไปที่เครื่องรับสัญญาณเพื่อให้แน่ใจว่าทุกอย่างทำงานเป็นปกติ แต่                                  ถ้าระบบactive sensing นี้หยุดทำงานเมื่อไหร่ ตัวรับสัญญาณจะจับได้ว่ามีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นและจะ                                    หยุดทำงานทันที อย่างไรก็ตาม MIDI ทุกตัวไม่ได้ซัพพอร์ตระบบ active sensing

 

ADSR                                                                                  

                 คือ          การป้องกันตัวจ่ายไฟโดยการโจมตี กักเก็บ ทำลาย หรือ ปลดหล่อยพารามิเตอร์ซึ่งเป็นตัวป้องกัน                                      ไม่มีความซับซ้อนและถูกใช้กับเครื่องสังเคราะห์สัญญาณอนาล็อกในยุคแรกๆ อย่างไรก็ตามตัว                                        ป้องกันตัวนี้ อาจพบได้ใน effects unit ซึ่งใช้ในการควบคุม filter sweeps และตัวอื่นที่ทำงานคล้ายๆ                                กัน

 

AFL                                                                                              

                 คือ           ระบบที่ถูกใช้ในแผง Mixing เพื่อให้สามารถดูคลื่นเสียงที่ต้องการได้ซึ่งตั้งค่าโดยใช้ fader หรือ ปุ่ม                                   level control โดยส่วน ใหญ่ AUX sends จะถูกจับตามองที่ AFL มากกว่า PFL เพื่อให้เราสามารถ                                     ตรวจสอบสัญญาณเสียงถูกส่งไปยัง effects unit ได้

 

Aftertouch                                                                                                                                      

      

                 คือ          การสร้างสัญญาณควบคุมซึ่งขึ้นอยู่กับแรงกดบนคีย์บอร์ด MIDI ซึ่ง อุปกรณ์ส่วนใหญ่ที่ซัพพอร์ต                                      aftertouch จะไม่สามารถตรวจจับแรงกดบนคีย์บอร์ดทุกตัวได้ด้วยตัวของมันเอง แต่จะทำการตรวจ                                    จับแรงกดโดยรวมผ่าน แถบ sensor ที่อยู่ด้านใต้ของคีย์บอร์ดแทน Aftertouch สามารถถูกนำไป                                      ใช้ในการควบคุมฟังก์ชั่นของเสียงดนตรีตัวอย่างเช่นควบคุมการสั่นสะเทือน ความสว่างของ filter                                      ความดังและอื่นๆอีกมากมาย นอกจากนี้ยังสามารถใช้ในการควบคุมค่าพารามิเตอร์ของ ​MDI                                            effects ได้อีกด้วยเช่นการตั้งค่า delay feedback หรือ effect  level

 

Alfa                      

       

                 คือ          การอัพเดต version ของ software (บางครั้งก็มี bugs ติดมาด้วย - ดู​ Beta) 

 

Algorithm              

 

                 คือ          โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ถูกออกแบบมาเพื่อใช้ในงานที่เฉพาะเจาะจง ในแง่ของการใช้ effects                                          โปรแกรมนี้จะถูกใช้ในการสร้างบล็อคเพื่อใช้กับ special effects หรือเป็นส่วนประกอบของ effects                                    และนอกจากนี้ digital effects ทั้งหมดก็ถูกสร้างมาจาก algorithm เช่นกัน                                                                                                             

Aliasing                                                                             

        

       

                 คือ           สัญญาณอนาล็อกถูกทดสอบเพื่อเปลี่ยนให้เป็นสัญญาณดิจิตอล ความถึ่ของสัญญาณที่ใช้ทดสอบ                                     อย่างน้อยจะต้องมีค่าเป็นสองเท่าของสัญญาณ input ที่สูงที่สุดซึ่งถ้าหากไม่ทำตาม การตรวจสอบจะ                                 เกิดความไม่ชัดเจน เนื่องจากผลลัพธ์จะมีค่าน้อยเกินไปและไม่สามารถนำมาใช้ในการระบุวงจร ของ                                   รูปแบบคลื่นได้ และผลลัพธ์ที่ออกมาจะได้เป็นเสียงเดียว นอกจากนี้ความถี่ที่ต่างกันจะถูกเพิ่มเข้าไป                                 ในสัญญาณเสียงทำให้เสียงอีกด้วย

 


Ambience                                         

                                             

                 คือ           ผลจากการที่เสียงสะท้อนจากพื้นที่ ที่ถูกจำกัดถูกรวมเข้ากับเสียงต้นฉบับ Ambience หรือเสียง                                         สะท้อนสามารถสร้างขึ้นได้โดยใช้อุปกรณ์ดิจิตอล ความแตกต่างระหว่าง Ambience กับ                                                 Reverberation (เสียงสะท้อน) คือเสียงสะท้อนของ Ambience จะไม่มีการดีเลย์ยาว ๆ ในขณะที่                                     Reverberation จะให้เสียงสะท้อนที่ทำให้รู้สึกถึงขนาดของพื้นที่ที่ถูกสะท้อน  

 

Amp                                                                   

                 คือ            หน่วยของกระแสไฟฟ้า (ซึ่งเป็นคำย่อของคำว่า amplifier) 

 

Amplifier                                                       

                 คือ            อุปกรณ์ที่ใช้ในการเพิ่มระดับของสัญญาณไฟฟ้า

 

Amplitude                                                

                 คือ            ระดับสัญญาณไฟฟ้า  ซึ่งสามารถใช้อ้างอิงกับระดับเสียง 

 

Analogue                       

                 คือ            วงจรไฟฟ้าที่ใช้ความต่อเนื่องของแรงดันหรือกระแสไฟฟ้าเพื่อสร้างสัญญาณ 

 

Anti-aliasing

filter                                    

                 คือ            การจำกัดระยะความถี่ของสัญญานอนาล็อกก่อนที่จะแปลงเป็น A/D เพื่อที่ความถี่สูงสุดจะได้                                           ไม่เกินครึ่งของความถี่ที่ใช้ในการทดลอง 

 

Application                                           

                 คือ            ชื่อที่ใช้เรียกโปรเเกรมคอมพิวเตอร์

 

ASCI                                                              

                 คือ           โค้ดพื้นฐานของอเมริกาที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนข้อมูล ซึ่งเป็นโค้ดพื้นฐาน สำหรับแสดงใช้ตัวหนังสือ                                   บนคีย์บอร์ดคอมพิวเตอร์ในรูปแบบของตัวเลขฐานสอง 

 

Attack                  

                               

                 คือ           เสียงที่เกิดการสะท้อนสูงสุดจาการกระทบ (Maximum aplitude) ซึ่งเกิดจากการกระทบกลองมี                                       ความเร็วในขณะที่เครื่องดนตรีแบบสาย  จะช้าใน compressor กับ gate ระยะเวลาการเกิดการกระ                                     ทบจะเทียบเท่ากับความเร็วที่ตัวประมวลผล (processor) สามารถประมวลข้อมูลที่ได้รับ

 

Attenuate                                            

                 คือ           ทำให้ระดับ level ลดลง

 

Audio frequency                                  

                 คือ           ช่วงสัญญาณที่มนุษย์สามารถได้ยิน โดยจะอยุ่ระหว่าง 20Hz ถึง 20kHz 

 

Aux                                                                        

                 คือ           ปุ่มควบคุมที่อยู่บนแผงควบคุมออกแบบมาเพื่อกำหนดอัตราส่วนของช่องสัญญาณ รวมไปถึง effects                                 หรือคิวของ mix outputs (aux สงสัญญาณ) 

 

Aux return                                             

                 คือ           Mixer inputs ถูกใช้เพื่อเพิ่ม effects เข้าไปใน mix   

 

Aux send                                              

                 คือ           Physical output from a mixer aux buss 

 

 

                                                                B

 

Backup            

                                           

        คือ          การคัดลอก software หรือข้อมูลดิจิตอลอื่นๆสำรองเพื่อความปลอดภัย                                                     

  

Balance                                                           

                      

        คือ          ความสัมพันธ์ของ channel level ระหว่างด้านซ้ายกับขวาของ stereo record หรืออาจจะถูกใช้เพื่อ                           บรรยายความสัมพันธ์ของระดับความดังของเครื่องดนตรีและเสียงหลากหลายชนิดที่ใช้ในการ mix

 

Balanced wiring

                                                            

        คือ          ระบบสายไฟที่ต้องใช้สื่อนำไฟฟ้าแบบ out-of-phase และ screen แบบทั่วไปเพื่อลดสัญญาณรบกวน                       ซึ่งปัจจัยที่ทำให้เกิดการ balance ที่มีประสิทธิภาพได้อุปกรณ์การรับและส่งจะต้องทำให้ output และ                       input ทั้งสองอยู่ในภาวะที่สมดุล

 

Bandpass filter (BPF)                                              

    

        คือ          ตัว filter ใช้สำหรับโยกย้าย หรือ attenuate ความถี่ที่อยู่เหนือหรือต่ำกว่าความถี่ที่ตั้งไว้ ความถี่ที่อยู่                         ในแถบ(band)จะถูกให้ความสำคัญ Bandpass filter ส่วนใหญ่จะถูกใช้เป็นตัวสังเคราะห์ในการปรับ                           โทนเสียง

  

Bandwidth                                                                

        คือ           เป็นวิธีการระบุระยะของความถี่ซึ่งถูกส่งโดยวงจรไฟฟ้าตัวอย่างเช่น ลำโพง(amplifier) mixer หรือ                            filter ระยะของความถี่ส่วนใหญ่จะถูกวัดจากจุดที่level ลดลงไป 3db จากจุดสูงสุด

 

Beta version                                                            

        คือ           Software ที่ยังไม่ได้ผ่านการทดสอบอย่างสมบูรณ์และอาจจะมี bug ติดมาด้วย

 

Binary                                                                      

        คือ           ระบบการนับมีพื้นฐานมาจากเลขสองตัวเท่านั้นคือ 1s และ 0s

 

Bios                                                                                

        คือ           ส่วนหนึ่งของระบบปฏิบัติการของคอมพิวเตอร์ซึ่งจะอยู่ใน ROM มากกว่าอยู่ใน disk เป็นส่วนที่รับ                              ผิดชอบการทำงานพื้นฐานเช่นการเข้าใช้งานในส่วนของ disk

 

Bit                                                                            

        คือ           ค่าของ binary มี 1 กับ 0

 

Boost/cut control                                                   

        คือ            ตัวควบคุมเดียวที่สามารถใช้ลดหรือเพิ่มระยะของความถี่ที่ผ่านออกมาจากfilter ตำแหน่งที่อยู่ตรง                             กลางโดยปกติจะอยู่ที่ตำแหน่ง flat หรือ no effect

 

Bouncing                                                                   

        คือ            กระบวนการ mix ของ track ต่าง ๆ ที่มีมากกว่าสอง track เข้าด้วยกันและทำการบันทึกผลลัพธ์ที่ได้                         ลงบน track ใหม่

 

BPM                                                                           

        คือ            จำนวน beat ต่อนาที (Beats per minute) 

 

Breath controller                                                    

        คือ            อุปกรณ์ที่ช่วยในการเปลี่ยน breath pressure เป็น MIDI controller data 

 

Buffer                                                                       

        คือ            วงจรที่ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยในการแยก effect ของ output จากแหล่งกำเนิดเนื่องจาก                                       เครื่องรับมีการต่อต้านการส่งผ่าน input ที่มี effect ติดมาด้วย  

 

Buffer memory                                                        

        คือ             RAM memory ชั่วคราวที่ถูกในระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์บางระบบเพื่อป้องกันความไม่ต่อเนื่อง                             ในการส่งผ่านข้อมูลในกรณี่ที่คอมพิวเตอร์ถูกรบกวนโดยการถูกใช้งานใน task อื่นๆ

 

Bug                                                                          

        คือ             software ที่มีความผิดปกติ หรือมีปัญหา

 

Buss                                    

                                                 

        คือ             เส้นทางในการรับส่งสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์และสัญญาณอื่นๆ ใน mixer หนึ่งตัว จะมีหลาย buss ที่                          ทำหน้าที่ผ่านข้อมูลต่างๆไม่ว่าจะเป็น stereo mix,groups, สัญญาณ PFL, aux sends และอื่นๆ                              และต้องมีการจ่ายไฟในการใช้งานbuss   

 

Byte         

               

        คือ             ชิ้นส่วนหนึ่งของข้อมูลดิจิตอลที่ประกอบด้วย 8 บิท

 

 

                                                              C

 

Cardioid                                                                

              คือ            การใช้อธิบาย polar response ที่เกิดจาก unidirectional แปลว่ารูปทรงหัวใจ ซึ่งใช้อธิบาย                                         polar response ที่เกิดจาก unidirectional microphone

 

Channel    

         

              คือ            แถบปุ่ม control ที่อยู่ใน mixing console มีความสัมพันธ์กับ input เดี่ยวหรือคู่ของ 

                              monitor input หลัก

 

Channel (MDI)  

 

 

              คือ            MDI ช่องสัญณาญ  1 ใน 16 ช่องสัญญาณที่ MDI data อาจถูกส่งผ่านการจัดการ data โดยการใช้                               ช่องสัญญาณ หรือ channel หมายถึงการที่มีอุปกรณ์ MDI หรือชิ้นส่วนมากกว่า 16 ชิ้น ส่งผ่าน                                     ข้อมูลโดยใช้เคเบิ้ลสายเดี่ยว

 

Chase    

      

 

              คือ             คำที่ใช้อธิบายขั้นตอนการทำงานที่เกิดจากการที่อุปกรณ์ slave พยายามที่จะประสาน หรือเชื่อมต่อ                                ตัวมันเองกับอุปกรณ์ masterในกรณีที่เกี่ยวข้องกับลำดับขั้นตอนของ MDI chase อาจมีส่วน                                        เกี่ยวข้องในการตรวจสอบว่ามีการเปลี่ยนแปลงของโปรแกรมเกิดขึ้น หรือว่ามีปัญหาอื่นๆที่ต้องมีการ                                แก้ไขในเพลงนั้นๆหรือไม่

 

Chip        

           

              คือ             วงจรไฟฟ้าที่ถูกรวมเข้าด้วยกัน

 

Chord                

 

              คือ             โน๊ตดนตรีที่มีจำนวน 3 ตัวขึ้นไป ถูกเล่นพร้อมๆกัน

 

Chorus                

 

              คือ             effect ที่เกิดจากการเพิ่มสัญญาณและเพิ่ม delay และ การปรับระดับเสียง

 

Chromatic    

     

              คือ             หน่วยวัดระดับเสียงที่สูงขึ้นเป็นขั้นของ semitone

 

Click track      

   

              คือ            เครื่องเคาะจังหวะที่ช่วยนักดนตรีในการจับเวลา

 

Clipping    

         

              คือ             ความเสียหายที่เกิดจากการบิดเบือน ซึ่งเกิดขึ้นเมือสัญญาณใดสัญญาณหนึ่งพยายามถูกทำให้เพิ่ม                                ขึ้นเหนือระดับ maximum ของอุปกรณ์นั้นๆและทำให้อุปกรณ์ไม่สามารถรองรับได้

 

Clone                

 

              คือ            การคัดลอกที่เหมือนกันทุกประการ ส่วนใหญ่จะอ้างอิงถึง digital copy จากดิจิตอลเทปหรือซีดี

 

Common mode rejection            

 

              คือ            ตัววัดค่าวงจรไฟฟ้าที่มี ว่ามีความสมดุลจะสามารถปฎิเสธสัญญาณทั่วไปได้ดีแค่ไหน

 

Compander  

    

              คือ            การเข้ารหัสและถอดรหัสอุปกรณ์ที่ทำการบีบอัดสัญญาณในระหว่างการบันทึกข้อมูล และทำการ                                     ถอดรหัสเมื่อต้องการขยายสัญญาณ

 

Compressor       

 

              คือ            อุปกรณ์ที่ออกแบบเพื่อใช้ในการลดระยะเคลื่อนที่ของสัญญาณเสียงโดยการลดระดับของ                                             high signal หรือ เพิ่มระดับของ low signal

 

Computer           

 

              คือ            อุปกรณ์ชนิดหนึ่งที่ใช้สำหรับเก็บและประมวลผลข้อมูลดิจิตอล

 

Conductor          

 

              คือ            วัดถุที่มีความต้านทานต่ำใช้เป็นตัวนำในการเดินทางของกระแสไฟฟ้า

 

Console            

 

              คือ            คำอีกคำที่ใช้เรียก mixer (เครื่องผสมเสียง)

 

Contact enhancer

 

              คือ            สิ่งที่ถูกออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการนำไฟฟ้าในอุปกรณ์ที่มีการเชื่อมต่อกับกระแสไฟฟ้า                                 เช่น ปลั๊กไฟ เต้าเสียบ และ edge connector

 

Continuous controller          

 

              คือ            ข้อความ MDI ชนิดหนึ่งทีถูกใช้เพื่อถอดค่าความเปลี่ยนแปลงต่อเนื่อง ตัวอย่างเช่น ถอดค่าจาก                                     pedal วงล้อเครื่องมือควบคุม breath control

 

Copy protection

 

              คือ            ขั้นตอนที่ถูกใช้โดยโปรแกรมที่ผลิดมาเพื่อป้องกันการคัดลอกที่ไม่ได้รับอนุญาต

 

Crash                

  

              คือ            ศัพท์แสลงเกี่ยวเนื่องกับการทำงานที่ไม่ปกติของโปรแกรมคอมพิวเตอร์และทำให้ต้องรีสตาร์ท                                       โปรแกรมใหม่

 

Cut and paste editing                 

              คือ            ความสามารถในการคัดลอก หรือย้าย section ต่างๆของเสียงที่อัดไปยัง location อื่นๆ

 

Cutofffrequency                               

              คือ            ความถี่ที่สูงกว่าหรือต่ำกว่าหลังจากที่มีการ attenuation (ลดทอน) ในตัวกรองวงจรไฟฟ้า

 

Cv              

    

 

            

              คือ            การ‘ควบคุมแรงดันไฟฟ้า’ ใช้เพื่อควบคุมระดับเสียงของเครื่องกำเนิดสัญญาณ(oscillator) หรือ                                     ความถี่ของ filter ในเครื่องสังเคราะห์สัญญาณอนาล็อก ซึ่งโดยส่วนใหญ่จะทำงานแบบ 1 โวลต์ต่อ                               ระดับแปดเสียง อย่างไรก็ตามจะมีข้อยกเว้นในการใช้เครื่องกำเนิดสัญญาณอนาล็อก pre-MIDI                                     control แต่ว่าจำเป็นที่จะต้องใช้ตัวเปลี่ยนสัญญาณจากMDI เป็น CV

 

Cycle                             

                                 

                    คือ              การสั่นที่สมบูรณ์ของเสียงๆหนึ่งที่มาจากแหล่งกำเนิด หรือค่าไฟฟ้าที่เท่ากับเสียงนั้นๆ การสั่นต่อ 1                                       วินาที นับเป็น 1Hertz (Hz)

 

   

                                                              D

 

Daisy chain                                                                                  

                       คือ            คำที่ใช้ในการอธิบายการชุดการเชื่อมต่อของกระแสไฟฟ้าระหว่างอุปกรณ์ หรือโมดูล (module)

 

 

Damping                 

 

                       คือ            การเกิดเสียงสะท้อน (reverberation) คำว่า damping หมายถึง เรทการดูดซึมของ                                                            เสียงสะท้อนโดยพื้นผิวต่างๆภายในสภาพแวดล้อมนั้นๆ 

 

DAT                       

 

                       คือ            เทปเสียง digital ซึ่งเครื่อง DAT ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายจะเป็นที่รู้จักในชื่อของ ​ R-DAT เนื่องจากมี                                        การใช้ rotatinghead ที่เหมือนกับเครื่องอัดวีดีโอส่วนตัวอัด ​Digital จะใช้ fixed head                                                        (หัวอ่านแบบไม่หมุน) ตัวอย่างเช่น DCC หรือที่เรียกทั่วไปว่าเครื่อง S-DAT

 

Data                      

                       คือ            ข้อมูลที่ถูกเก็บและใช้โดยเครื่องคอมพิวเตอร์ 

 

Data compression                                     

                       คือ            ระบบที่ใช้ในการลดขนาดของข้อมูลลงและถูกจัดเก็บโดยระบบดิจิตอล ซึ่งระบบบีบอัดข้อมูล                                                  เสียงโดยส่วนใหญ่จะถูกเรียกว่าระบบ lossy เนื่องจากสัญญาณต้นฉบับบางส่วนได้ถูกตัดทิ้งไปโดย                                          ใช้หลักการที่เรียกว่า psychoacoustic ซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อให้แน่ใจว่าเฉพาะสัญญาณส่วนที่ไม่                                            สามารถได้ยินเท่านั้นที่จะถูกตัดออกไป

  
DB                         

                       คือ            เดซิเบล หรือหน่วยที่ใช้ในการสื่อสารระดับความสัมพันธ์ระหว่าง 2 แรงดัน  หรือกำลังไฟฟ้า                                                  หรือเสียง

 

DBm                      

                       คือ            ความหลากหลายของเดซิเบล (dB) ซึ่งถูกแทนค่าด้วยตัวเลข 0dB = 1mW = 600 ohms

 

DB/octave                  

                       คือ            การวัดสโลปของ filter ซึ่ถ้ามี dB ต่อ octave มากขึ้นเท่าไหร่ สโลป ของ filter ก็จะชันขึ้นมาก                                              เท่านั้น

 

DBv (dBu)             

                       คือ            ความหลากหลายของเดซิเบล (dB) ซึ่งถูกแทนค่าด้วยตัวเลข 0dB = 0.775 โวลต์

 

DBV                       

                       คือ            ความหลากหลายของเดซิเบล (dB) ซึ่งถูกแทนค่าด้วยตัวเลข 0dB = 1โวลต์  

 

Dbx

                      

                       คือ            เทปที่ใช้ในการลดเสียง noise โดยการเข้าหรือถอดรหัส ซึ่งตัวเทปจะทำการบีบอัดสัญญาณใน                                              ระหว่างการอัดเสียงและจะขยายเสียงให้กลับมาเท่า เดิมตอนที่เปิดฟัง

 

DC                        

                       คือ            กระแสตรง 

 

DCC                      

                       คือ            เป็น format ของหัวอ่านตัวอัดดิจิตอลแบบไม่หมุน พัฒนาโดย​ Philips  ซึ่งใช้ ระบบการบีบอัด                                                ข้อมูลในการลดขนาดของข้อมูลที่จำเป็นจะต้องถูกเก็บรักษา 

 

DCO                       

                       คือ            Digitally controlled oscillator หรือการควบคุมเครื่องกำเนิดสัญญาณแบบดิจิตอล

 

DDL                       

                       คือ            Digital delay line 

 

Decay                    

 

 

                       คือ            การลดลงของ amplitude ของเสียงๆหนึ่ง หรือสัญญาณไฟฟ้าเมื่อเวลาผ่านไป ซึ่งถ้าพูดถึงตัว                                                ADSR envelope shaper ช่วงที่สัญญาณเริ่มเสื่อมลง  (decayphase) จะเริ่มต้นเมื่อ attack                                                  phase อยู่ในจุดสูงสุด ซึ่งในระหว่างที่decay phase ดำเนินอยู่นั้น ระดับสัญญาจะลดลงเรื่อยจนอยู่                                          ในระดับที่ผู้ใช้ตั้งค่าไว้ (sustain level)หลังจากนั้นสัญญาณ ดังกล่าวจะอยู่ที่ระดับเดิมจนกว่าจะ                                              release คีย์ซึ่งจะเป็นช่วงเดียวกับที่ release phase เริ่มต้น

 

De-esser               

                        คือ           เครื่องมือใช้สำหรับลด effect ของ sibilance ในสัญญาณเสียง

 

Defragment          

                        คือ           กระบวนการจัดการไฟล์บนฮาร์ดดิสก์เพื่อจัดกลุ่มให้ไฟล์ต่างๆ หรือ free space อยู่ติดๆกัน

 

Deoxidising compound            

                        คือ           สสารที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อทำความสะอาดสาร oxide ที่เกิดจากการเชื่อมต่อไฟฟ้า 

 

Detent                   

                        คือ           ปุ่มกด stop ที่อยู่ตรงกลางของแผงควบคุมเช่นปุ่ม pan หรือ EQ cut/boost 

 

DI                          

                        คือ           ส่วนที่สัญญาณถูกเสียบเข้าโดยตรงไปยัง audio chain โดยไม่ได้ใช้                                                                                ไมโครโฟนช่วย (ย่อมาจากคำว่า direct inject) 

 

Di box                   

 

                        คือ           อุปกรณ์ชนิดหนึ่งที่ใช้ในการจับคู่ระหว่างระดับสัญญาณกับความต้านทานของแหล่งกำเนิดที่มีต่อ                                            เครื่องเล่นเทปหรือmixer input

 

Digital                   

                        คือ           ระบบไฟฟ้าที่แสดงข้อมูลและสัญญาณในรูปแบบของ code ประกอบด้วย 1sและ 0s

 

Digital delay

        

                        คือ           ตัวประมวลผลดิจิตอลเพื่อสร้างเอฟเฟคเสียง delay และ echo (ดู DDL)

 

Digital reverb       

                        คือ           ตัวประมวลผลดิจิตอลสำหรับกระตุ้นการสะท้อนของเสียง 

 

DIN connector

    

                        คือ           เป็นฟอร์แมทของการเชื่อมต่อสัญญาณแบบ Consumer multipin signal connection นอกจากนี้ยัง                                        ใช้สำหรับการเดินสายMIDI อีกด้วย ซึ่งมีแบบ pin ให้เลือกหลากหลายชนิด

 

Direct coupling    

                        คือ           การเชื่อมต่อของวงจรไฟฟ้าสองวงจร เพื่อให้สัญญาณ AC และ DC สามารถเดินทางถึงกันได้

 

Disc                       

                        คือ           คำที่ใช้พูดถึง vinyl disc, ซีดี, MiniDisc หรือ DVD 

 

Disk                       

                        คือ           คอมพิวเตอร์ floppy, hard และ removable disk (ย่อมาจากคำว่า diskette) 

 

Dither                    

 

                        คือ           ระบบในการเพิ่มเสียง noise ที่มีเลเวลต่ำไปยังสัญญาณเสียงที่ถูกเปลี่ยนให้เป็นดิจิตอลเพื่อทำการ                                          ขยาย noise ที่มีความคมชัดต่ำ ซึ่งจะมีผลทำให้ noise performance ลดลง

 

DMA                        

 

                        คือ           Direct memory access (การเข้าถึง memory โดยตรง) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของระบบปฏิบัติการ                                                คอมพิวเตอร์ที่ยอมให้อุปกรณ์พ่วงสามารถสื่อสารการ memory ของคอมพิวเตอร์โดยตรงและไม่                                            ต้องผ่านหน่วยประมวลผลกลางหรือ CPU 

 

Dolby                    

 

   

                        คือ            ระบบการเข้าและถอดรหัสของตัวลด noise ในเครื่องบันทึกเสียง ซึ่งระบบนี้จะทำการขยายสัญญาณ                                         ที่มีระดับต่ำความถี่สูงในระหว่างการบันทึกเสียง หลังจากนั้นจะย้อนขั้นตอนเดิมนี้ในระหว่างเปิดฟัง                                           ซึ่งจะมีระบบ Dolby systemหลากหลายที่นิยมใช้ได้แก่ type B, C และ S  สำหรับใช้เองตามบ้าน                                           และsemi-professional สำหรับ type A กับ SR  จะเหมาะสำหรับมืออาชีพ อย่างไรก็ตามการบันทึก                                         เสียงโดยใช้ระบบต่างๆที่กล่าวมานั้นจะต้องถูก replay ในระบบเดิมเท่านั้น

 

DOS                                                      

                         คือ           ระบบการทำงานของ Disk ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของระบบการทำงานของ PC และคอมพิวเตอร์อื่นๆที่                                             เทียบเท่า PC

 

Driver                              

                         คือ           ชิ้นส่วนของซอฟแวร์ที่รับผิดชอบการสื่อสารระหว่างโปรแกรมหลักและอุปกรณ์เชื่อมต่อ                                                         ตัวอย่างเช่น sound card,ปริ๊นเตอร์ หรือ แสกนเนอร์ 

Drum pad             

                         คือ           พิ้นผิวที่เกิดจากการสังเคราะห์ สามารถสร้างการกระตุ้นในการเกิดสัญญาณไฟฟ้าเมื่อถูกตีด้วยไม้                                           กลอง

 

Dry                       

                         คือ           สัญญาณเปล่าๆที่ไม่ได้ถูกใส่เอฟเฟค 

 

DSP                       

                         คือ           ตัวประมวลผลสัญญาณดิจิตอล เป็นไมโครชิปที่มีประสิทธิภาพสูงใช้ในการประมวลสัญญาณดิจิตอล

 

Dubbing                

                         คือ           การเพิ่ม material อื่นๆ ไปยังตัว record ที่มีอยู่ ซึ่งความหมายเดียวกับคำว่า overdubbing

 

Ducking                

 

                         คือ           ระบบที่ใช้สำหรับควบคุมระดับของสัญญาณเสียงร่วมกับอย่างอื่น เช่น เสียง​เพลง background                                               สามารถถูกเปลี่ยนเป็น duck เมื่อไหร่ก็ตามที่มี voiceover

 

Dump                    

 

                         คือ           เพื่อส่งผ่านข้อมูลดิจิตอลจากอุปกรณ์หนึ่งถึงอีกอัน A Sysex dump หมายถึง การโอนถ่ายข้อมูลไป                                         ยังเครื่องดนตรีหรือโมดูลที่ต้องการผ่าน MIDI และอาจใช้ในการเก็บ sound patch, การเซ็ตค่า                                             parameter  และอื่นๆ

 

DVD                       

 

                         คือ           แผ่นดิสก์ที่มีประโยชน์หลากหลาย มีความจุสูง สามารถจุไฟล์เสียงได้หลากหลาย รวมถึงวีดีโอและ                                         ข้อมูลคอมพิวเตอร์ ต่างๆ             

 

Dynamic microphone

 

                         คือ           เป็นไมโครโฟนชนิดหนึ่งซึ่งใช้กระแสไฟฟ้าในการทำงาน โดยมีตัวไดอะแฟรม(diaphragm) ทำ                                             หน้าที่หมุนขดลวดภายในสนามแม่เหล็ก

Dynamic range

 

                         คือ           ระยะของเดซิเบลระหว่างสัญญาณที่สูงที่สุดที่อุปกรณ์หนึ่งชิ้นสามารถรับได้และระดับที่สัญญาณลด                                         ขนาดลงจนกระทั่งหายไปและกลายเป็นค่า Noise Floor

 

Dynamics

                                        

           คือ           เป็นคำที่ใช้เรียกระดับ level ที่อยู่ในเพลงเดียวกัน 

                                                                                                                                                                                              

   

                                                             E

 

Early reflections

 

                    คือ           เสียงสะท้อนแรกที่สะท้อนมาจากกำแพง พื้น และเพดาน ซึ่งจะเกิดหลังจากที่เสียงอีกเสียงที่ถูกอัด                                      ในห้องที่มีการสะท้อนของดังขึ้น

 

Effect    

 

                    คือ           อุปกรณ์ที่ใช้ในการปรับเสียง audio เพื่อที่จะสร้างให้เกิดเสียงที่มีความcreative มากขึ้น ซึ่งเอฟเฟค                                    ส่วนใหญ่ ได้แก่ การทำให้เกิดการดีเลย์ของวงจร ไฟฟ้า การสร้างเสียงสะท้อน และ echo

 

Effects loop

 

                    คือ            ระบบการเชื่อมต่อที่จะยอมให้เครื่องประมวลสัญญาณภายนอกเชื่อมต่อกับaudio chain ได้

 

Effects return 

     

                    คือ            ตัว mixer input เสริมออกแบบมาเพื่อใช้จัดการกับ output จาก effects unit

 

 

Encode/decode

 

 

                    คือ            ระบบที่จะทำงานก็ต่อเมื่อมีการ process สัญญาณก่อนการอัดเสียง หลังจากนั้น process ที่ทำไป                                       แล้วจะทำการreverse ตัวมันเอง เมื่อมีการเล่นเสียงที่อัดไว้

Enhancer 

 

                    คือ            อุปกรณ์ขนิดหนึ่งถูกออกแบบมาเพื่อทำให้ audio material มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นโดยเพิ่มเทคนิค                                       เข้าไปหลายอย่างตัวอย่างเช่น การทำให้เกิดความเท่ากันของ dynamic, phase shifting และ                                           harmonic generatio

Envelope 

           

                    คือ            วิธีที่ทำให้ระดับของเสียงหรือสัญญาณมีความหลากหลายเมื่อเวลาผ่านไป

 

Envelope generator 

            

                     คือ           วงจรไฟฟ้าชนิดหนึ่งที่มีความสามารถในการให้กำเนิดสัญญาณที่สามารถควบคุมได้ ซึ่งจะทำหน้าที่                                     เป็น envelope ของเสียงที่ผู้ใช้ต้องการนำมาสร้างใหม่ นอกจากนี้ยังอาจจะใช้ในการควบคุมระดับ                                       ของเครื่องกำเนิดสัญญาณ หรือแหล่งกำเนิดเสียง อย่างไรก็ตาม envelope ยังสามารถใช้ในการ                                         ควบคุม filter หรือ การเซ็ตค่าโมดูลได้อีกด้วย ซึ่งตัวที่นิยมใช้กันมากที่สุดคือ ADSR generator

 

Equaliser          

             

                     คือ            อุปกรณ์ที่ใช้เลือกตัดหรือเพิ่มส่วนต่างๆของ audio spectrum

 

Erase    

 

                     คือ            การลบเสียงบันทึกต่างๆจากเทปอนาล็อก หรือลบข้อมูลดิจิตอลจากแหล่งที่ใช้เก็บข้อมูล  

 

Event 

 

                 

                       คือ            1 ยูนิตของ MIDI data ตัวอย่างเช่นการปิด-เปิดโน๊ตหนึ่งตัวหรือชิ้นส่วนหนื่งของ                                                             information จากตัวควบคุมหรือการเปลี่ยนโปรแกรมและอื่นๆอีกมากมาย

 

 

Exciter 

 

                     คือ             enhancer ตัวหนึ่งที่ทำงานโดยการสังเคราะห์เสียงประสานตัวใหม่ที่มีความถี่สูง 

         

Expander 

 

                     คือ             อุปกรณ์ที่ออกแบบมาเพื่อใช้เพิ่ม level ของสัญญาณความถี่ต่ำ และเพิ่ม level ของสัญญาณ                                             ความถี่สูง เพื่อที่จะช่วยในการเพิ่มระยะของ dynamic ของสัญญาณนั้นๆ

 

Expander module 

                     

                     คือ             ตัวประมวลผลที่ไม่ใช้คีย์บอร์ด ส่วนใหญ่จะเป็นแบบ rack-mountable หรืออยู่ในรูปแบบอื่นๆที่มี                                         ลักษณะกระทัดรัด

 

 

                                                                F

 

Fader

 

                      คือ            ตัวไสลด์ที่ใช้ควบคุม potentiometer ซึ่งอยู่ใน mixer และตัวประมวลผลอื่นๆ

 

FET

 

                      คือ            Field effect transistor เป็นอุปกรณ์สารกึ่งตัวนำชนิดขั้วเดียว (Unipolar)

 

Figure-of-eight

 

                      คือ            การบรรยายลักษณะการตอบสนองของขั้วเดี่ยวจากไมโดรโฟนซึ่งมีความsensitive ทั้งด้านหน้า                                         และด้านหลัง แต่จะไม่รับสัญญาณที่มาจากด้านข้าง

 

File

 

 

                      คือ            ลิสต์ของข้อมูลที่มีความสำคัญและถูกเก็บไว้ในรูปแบบดิจิตอลไฟล์มาตรฐาน MIDI คือไฟล์                                             ชนิดที่มีความสามารถเฉพาะในการยอมให้ลำดับของข้อมูลมีการแลกเปลี่ยนระหว่างชนิดอื่นๆที่มี                                       ความแตกต่างในการจัดเรียงลำดับ sequence

 

Filter

 

                      คือ            วงจรไฟฟ้า ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเน้นหรือลดระยะของความถี่ต่างๆที่ต้องการ

 

Flanging

 

                      คือ            Modulated delay effect  ซึ่งใช้ feedback ในการสร้าง dramatic หรือ sweeping sound

 

Floppy disk

 

 

                      คือ            ดิสก์คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการเพิ่มความยืดหยุ่นของแม่เหล็กสื่อกลาง ถูกบรรจุอยู่ในเคสพลาสติก                                         ความจุสูงสุดของ High Density Disk มาตรฐานจะอยู่ที่1.44Mbytes ซึ่งก่อนหน้านี้มีการใช้                                             Double Density disk ที่มีความจุอยู่ที่ไม่เกิดครึ่งของ High Density Disk

 

Flutter echo

 

                      คือ             เสียง echo ที่ปรากฎเมื่อเสียงสะท้อนไปกลับระหว่างสองพื้นผิวที่ขนานกัน

 

Foldback

 

                      คือ            ระบบที่ใช้สำหรับเตรียมพร้อมเสียง mix ให้พร้อมสำหรับการทำงานในขณะเดียวกันจะมีการ                                               บันทึกและ overdubbing ไปด้วย หรือเรียกอีกอย่างว่า cue mix

 

Formant

 

 

                      คือ            ส่วนประกอบของความถี่หรือเสียงก้องที่ดังมาจากเครื่องดนตรีหรือเสียง ที่ไม่ทำให้เสียง pitch                                           หรือ โน๊ตเกิดการเปลี่ยนแปลงเมื่อนำมาร้อง ตัวอย่างเช่นเมื่อเล่นกีตาร์เสียงก้องของตัวโน๊ตที่ดัง                                         ออกมาจะมีความคงที่ ไม่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม

 

Format

 

 

                      คือ            ขั้นตอนที่ใช้ในการทำให้ดิสก์คอมพิวเตอร์มีความพร้อมในการทำงาน ซึ่งการ format จะทำให้                                           พื้นผิวของดิสก์ถูกเรียงเป็นเซ็ตของช่องว่างต่างๆในรูปแบบอิเล็คโทรนิคซึ่งสามาถใช้เก็บข้อมูล                                         ได้โดยปกติถ้าใช้คอมพิวเตอร์ต่างกันระบบการ format ก็จะต่างกันไปด้วย

 

Fragmentation  

 

                       คือ            ขั้นตอนที่เกิดจากการที่ space ที่ว่างที่เหลืออยู่บนดิสก์ถูกแบ่งออกเป็นส่วนย่อยหลายๆส่วน                                              เนื่องจากการเก็บหรือ การลบไฟล์ (ดู Defragment)

 

Frequency

 

                       คือ            สัญญาณที่บ่งบอกว่ามีการเกิดซ้ำของ waveform กี่ครั้งใน 1 วินาที ซึ่งwaveform ที่เกิดขึ้น                                              แค่ครั้งเดียวใน 1 นาทีจะมีความถี่อยู่ที่ 1Hz

 

Frequency response

                     

                       คือ            หน่วยการวัดของระยะความถี่ ซึ่งสามารถวัดได้โดยการใช้อุปกรณ์อิเล็คโทรนิกส์ หรือเครื่อง                                              กระจายเสียง

   

FSK

 

                       คือ            วิธีการบันทึก sync clock signal บนเทป แสดงค่าสัญญาโดยใช้ 2 โทนเสียงสลับกัน                                                      (ซึ่งย่อมาจาก Frequency shift keying)

 

Fundamental

 

                       คือ             เสียงใดๆก็ตามที่ประกอบด้วยความถี่พื้นฐาน, harmonic และ ที่มีความถี่สูงในบางส่วนแต่ไม่                                             ทั้งหมด         

 

FX

 

                        คือ            ผลกระทบก่อให้เกิดเสียง ซึ่งมีคำย่อมาจาก เอฟเฟค (affect)

 

 

                                                                G

 

Gain

 

                                คือ            จำนวนของสัญญาณที่ถูกขยายโดย circuit หรือวงจรไฟฟ้า

 

Gate

 

                                คือ            สัญญาณไฟฟ้าชนิดหนึ่งที่ถูกสร้างขึ้นเมื่อไหร่ก็ตามที่มีกาลด key บนคีย์บอร์ดอิเล็กโทรนิกส์ ซึ่ง                                                 วิธีนี้ใช้เพื่อเริ่มการทำงานของ envelope generator และ event อื่นๆ

 

Gate (processor)

 

                                คือ            อุปกรณ์อิเล็กโทรนิกส์ขนิดหนึ่งที่ถูกออกแบบมาเพื่อใช้ในการ mute สัญญาณที่มีความถี่ต่ำ                                                       เพื่อทำการปรับปรุง noise performance ในระหว่างการ pause แต่ละครั้งของ material ต่างๆ

  

General MIDI            

 

                                คือ            spec ที่เพิ่มขึ้นจาก MIDI แบบเบสิค ช่วยให้เครื่องสามาถเล่นไฟล์เพลงในรูปแบบ GM format                                                   ได้ซึ่ง spec ของมันจะครอบคลุมไปถึงชนิดและprogram number ของเสียงต่างๆ, เลเวลขั้นต่ำ                                                 ของ polyphony และ mu’titimbrality, การตอบสนองต่อข้อมูลที่ใช้ในการควบคุม และอื่นๆอีก                                                   มากมาย

 

Glitch

 

                                คือ            การล้มเหลวของสัญญาณในระยะเวลาอันสั้น หรือใช้บรรยายเหตุการณ์ในกรณีที่อุปกรณ์ชิ้นใด                                                   ชิ้นหนึ่งเกิดความผิดปกติและไม่สามารถทำงานได้ชั่วคราว ตัวอย่างเช่น เมือเกิดเสียงคลิ๊กโดย                                                   ไม่มี สาเหตุบนเทป DATจะเรียกว่า glitch ได้เหมือนกัน

 

Gm reset

 

 

                                คือ            ปุ่มคำสั่ง Universal Sysex ซึ่งมีหน้าที่ในการเปิด mode การทำงานแบบGeneral MIDI บน                                                       อุปกรณ์ GM ซึ่งคำสั่งเดียวกันนี้จะทำให้ปุ่มควบคุมทั้งหมดกลับไปอยู่ที่ค่า  default ของมัน และ                                                 จะทำการปิดโน๊ตใดๆก็ตามที่กำลังเล่นอยู่และจะมีข้อความแจ้งขึ้นมาว่า ‘all notes off’         

 

Graphic equaliser

 

                                คือ            ตัว equaliser ซึ่งผลลัพธ์คือทำให้ narrow segment บางตัวของ audio spectrum ถูกควบคุม                                                   โดย Cur หรือ boost fader ซึ่งสาเหตุที่เรียกว่าgraphic equaliser มาจากการที่ตำแหน่งของตัว                                                 fader ต่างๆมีการโชว์กราฟฟิคของEQ curve

 

Ground

 

                                คือ            สายดิน cr 0 โวลต์ ในการเดินสายไฟหลัก สายดินจะสัมผัสกับพื้นดินซึ่งเชื่อมต่อกับสายล่อฟ้า

 

Ground loop            

 

                                คือ            สภาพแวดล้อมที่ทำให้กระแสวงจรไฟฟ้าถูกนำพาไปยังสายไฟใต้ดินซึ่งเชื่อมต่อกับระบบ audio                                                 เมื่อกระแสไฟดังกล่าวถูกชักนำโดย Main supply                                                                                                           สำรองจะทำให้เกิดผลลัพธ์ที่เรียกว่า hum result

 

Group

 

 

                                คือ            ชุดของสัญญาณในตัว mixer ที่ถูกผสมเข้าด้วยกัน แล้วหลังจากนั้นจะเดินทางผ่าน fader คนละ                                                 ตัวเพื่อทำให้เกิดการควบคุมโดยรวม ซึ่งใน multitrack mixer จะมีการ mix สัญญาณหลายๆ                                                     กลุ่มเพื่อให้สามารถส่งต่อไปยัง input ของตัวบันทึกเสียง (recorder track) หลายตัวพร้อมกัน       

 

GS

 

                                คือ             ตัวเสริมผลิตโดย Roland ใช้คู่กับ General MIDI protocol

 

   

                                                                H

 

Hard disk

 

                                   คือ            อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลของคอมพิวเตอร์ที่มีความจุสูง ทำงานโดยการสับเปลี่ยน  rigid disk ด้วย                                                      การเคลือบสารที่มีคุณสัมบัติเป็นแม่เหล็กบนข้อมูลที่ถูกบันทึก

 

Harmonic

 

                                   คือ            ส่วนประกอบใน wave form ที่มีความซับซ้อน ซึ่งมีคุณสัมบัติความถี่ระดับสูง

 

Harmonic distortion

 

                                   คือ            ส่วนเพิ่มเติมของ harmonic ที่ไม่ได้ถูกแสดงในสัญญาณต้นฉบับ

 

Head

 

                                      คือ            ส่วนเฉพาะของเครื่องเล่นเทป หรือ disk drive ที่ใช้อ่าน หรือเขียนข้อมูลลงบน storage media

 

Headroom      

                                   คือ           ค่าของ dBs ที่มีความปลอดภัย ซึ่งค่าจะอยู่ระหว่างค่าของสัญญาณที่กำลังวิ่งผ่านอุปกรณ์ชิ้น                                                       หนึ่งและมีค่าความพีคอยู่ในจุดสูงสุดกับ ค่าของmaximum level ที่อุปกรณ์ชิ้นหนึ่งสามารถรับได้

 

High-pass filter (HPF

 

                                   คือ           ฟิลเตอร์ชนิดหนึ่งที่ทำหน้าที่ลดทอนความถี่ให้มีค่าต่ำกว่าค่า cutoff ของตัวมันเอง

 

Hiss

 

                                   คือ           เสียง noise ที่เกิดจากความผันผวนของกระแสไฟฟ้าที่เกิดขึ้นแบบ random

 

Hum

 

                                   คือ           สัญญาณที่เกิดการแทรกซ้อน มีสาเหตุมาจากการที่ low frequency ถูกเพิ่มเข้าไปในสัญญาณ                                                     นั้นๆ โดยปกติจะมีความเกี่ยวข้องกับความถี่ของกระแสไฟฟ้าหลักโดยตรง

 

Hz

 

                                      คือ           หน่วยของความถี่ (ซึ่งย่อมาจากคำว่า Hertz) 

 

 

                                                                 I

IC

              

                        คือ           วงจรไฟฟ้าที่ถูกรวมเข้าด้วยกัน (ซึ่งย่อมาจากคำว่า Integrated Circuit)

 

Impedance

 

                        คือ           มีลักษณะเหมือน AC resistance คือวงจรไฟฟ้าที่มีคุณสมบัติในการต้านทานและกระคุ้นการเกิด                                        ปฎิกิริยาทั้งสองอย่างรวมอยู่ในตัวเดียวกัน

 

Inductor

 

                        คือ           ส่วนประกอบที่มีคุณสมบัติกระตุ้นการเกิดปฎิกิริยาที่แสดงการเพิ่มขึ้นของ impedance ผ่าน                                              ความถี่ของสัญญาณ

 

Initialise

 

                        คือ           การ restore อุปกรณ์ชิ้นหนึ่งให้กับสู่ค่า default setting ซึ่งเหมือนกับค่าที่ถูกเซ็ตมาจาก                                                โรงงานโดยอัตโนมัติ

 

Insert point

 

                        คือ           ตัวเชื่อมต่อที่ยอมให้ external processor เชื่อมต่อกับทางเดินสัญญาณและมีผลทำให้สัญญาณ                                        ไหลผ่านตัว external processor

 

Insulator

 

                        คือ           วัสดุที่มีคุณสมบัติทำให้กระแสไฟฟ้าไม่สามารถผ่านตัวของมันได้

 

Interface 

 

                 

                         คือ           อุปกรณ์ชนิดหนึ่งที่ทำหน้าที่เป็นสื่อกลางระหว่างอุปกรณ์ต่างๆที่มีสองตัวขึ้นไปตัวอย่างเช่น                                               interface ของ MIDI ทำให้สามารถสั่งงานคอมพิวเตอร์ให้สื่อสารกับอุปกรณ์ MIDIและ                                                   คีย์บอร์ดต่างๆ ได้

 

Intermittent

 

                         คือ           การเรียกความผิดปกติต่างๆที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราวเท่านั้น

 

Intermodulation

distortion  

 

                         คือ          รูปแบบของการบิดเบือนที่ทำให้ความถี่ต่างๆหายไปจากสัญญาณ original ซึ่งเกิดขึ้นเป็นประจำ                                        และมีสาเหตุหลักมาจากค่า sum และ ความ หลากหลายของความถี่ original

 

 

I/O

 

                         คือ         ส่วนหนึ่งของระบบที่รับผิดชอบในส่วนของ output และ input ของทั้งระบบดิจิตอลและอนาล็อค

 

IPS

 

                         คือ         ค่าความเร็วของ tape speed (ซึ่งย่อมาจากคำว่า Inches per second)

 

IRQ                          คือ         ส่วนหนึ่งของระบบการทำงานของคอมพิวเตอร์ที่อนุญาตให้อุปกรณ์ที่กำลังเชื่อมต่ออยู่ส่ง                                                 request ไปยังprocessor เพื่อที่จะทำการส่งถ่ายข้อมูลระหว่างอุปกรณ์ชิ้นนั้นกับ processor
                                      (ซึ่งย่อมาจาก interrupt request)

Isopropyl alcohol

 

          

                       คือ          แอลกอฮอลล์ชนิดที่นิยมใช้ในการทำความสะอาด คราบมันที่ติดอยู่บนเครื่องเล่นเทป และหัวอ่าน

 

 

   

                                                               J

 

Jack

 

                                       คือ          ตัวเชื่อมต่อ audio ใช้ได้กับทั้งระบบ mono (TS) และ stereo (TRS)

 

Jargon

 

                                       คือ          คำศัพท์ทางเทคนิคที่ถูกใช้เกี่ยวกับเรื่องเฉพาะทาง

 

 

                                                              K 

 

K

 

                                          คือ          คำย่อที่อยู่ข้างหน้าค่าอื่นๆเพื่อบ่งบอกปริมาณ เช่น คำย่อสำหรับ 1000 (kilo)

 

KHz

 

                                          คือ          มีค่าเท่ากับ 1000Hz

 

KOhm

 

                                          คือ          มีค่าเท่ากับ 1000 ohms

 

 

                                                              L

 

LED

 

                               คือ          หลอดอิเล็กตรอนเรืองแสง เป็นโคมไฟชนิด solid state

 

LCD

 

                               คือ          จอภาพผลึกเหลว ที่ใช้ทำจอภาพซึ่งมีลักษณะเป็นของเหลวใสเหมือนแก้วเจียรนัยอัดอยู่ระหว่าง                                                เนื้อแก้วสองชั้น (ซึ่งย่อมาจากคำว่า Liquid crystal display)

 

LSB                                                                        

 

                               คือ          byte ตัวที่มีความสำคัญน้อยกว่า ถ้าหากข้อมูลชิ้นหนึ่งจะต้องถูกส่งในรูปแบบ2 bytes ตัวหนึ่งจะ                                                แสดงค่าตัวเลขที่สูงในขณะที่อีกตัวจะแสดงค่าตัวเลขที่ต่ำกว่า ซึ่งจะเหมือนกับจำนวนสิบและ                                                    หน่วยต่างๆในระบบเลขทศนิยมซึ่งตัวเลขที่มีค่าสูงกว่าจะมีความสำคัญมากที่สุดใน message                                                    นั้นๆที่ถูกส่ง หรือ เรียกอย่างว่า MSB (Most significant byte)                                                                                          ซึ่งหมายความว่าเป็น byte ที่มีความสำคัญมากที่สุด         

 

Limiter 

 

                               คือ          อุปกรณ์ที่มีตัว output เชื่อมต่อโดยตรงกับ input หลายๆตัว 

 

Line level

 

                               คือ          ระดับของสัญญาณที่ไม่มีความสำคัญมากนักอยู่ที่ประมาณ -10dBV สำหรับอุปกรณ์ semi-pro                                                    และ+4dBu  สำหรับอุปกรณ์ที่ใช้ในระดับมืออาชีพ

 

Load 

 

                               คือ         วงจรไฟฟ้าที่ดึงไฟจากอีกวงจร หรือจากตัวจ่ายไฟอีกตัวหนึ่ง นอกจากนี้ยังทำหน้าที่ส่งผ่านข้อมูล                                               ไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์อีกด้วย 

 

Local on/off 

 

                               คือ         ฟังก์ชั่นหนึ่งที่ทำให้ส่วนของคีย์บอร์ดและตัวกำเนิดเสียงใน keyboard  synthesizer สามารถใช้                                                 แยกกันได้อย่างเป็นอิสระ 

 

Logic 

 

                               คือ         ชนิดของวงจรไฟฟ้าใช้สำหรับ process สัญญาณ binary signal ที่ประกอบด้วยระดับ voltage สอง                                             ระดับ และแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง

 

Loop 

 

                               คือ         วงจรที่มี output เชื่อมต่อกับ input

 

 

Low frequency

oscillator (LFO)                                                                                     

                               คือ          เครื่องกำเนิดไฟที่ถูกใช้เป็นแหล่งกำเนิด modulation โดยปกติจะต่ำกว่า 20 Hz ซึ่ง waveshape                                                ของ LFO ที่เห็นบ่อยที่สุดคือ sine wave อย่างไรก็ตามโดยปกติจะสามารถเลือกใช้ได้หลายแบบ                                                ไม่ว่าจะเป็น sine,สี่เหลี่ยม,สามเหลี่ยม, หรือ sawtooth waveforms

 

Low-pass filter

(LPF) 

                               คือ           filter ที่ทำหน้าที่ตัดทอนความถี่ที่สูง กว่าค่า cutoff ของตัวมันเอง 

 

   

 

                                                              M

 

MA

 

                คือ          มิลลีแอมป์ หรือเท่ากับ 1000 แอมป์

 

MDM

 

                คือ          ย่อมาจาก Modular digital multi track; ตัวบันทึกดิจิตอลซึ่งสามารถใช้ได้หลายๆตัวพร้อมกันเพื่อ                               รองรับการทำงานปริมาณมากในเวลาเดียว แทนที่จะใช้แค่ตัวเดียว

 

Meg

 

                คือ          คำที่ใช้เรียกปริมาณ 1,000,000 แบบย่อ

 

Memory

 

                คือ          RAM memory ของคอมพิวเตอร์ถูกใช้เพื่อเก็บรักษาโปรแกรมต่างๆและข้อมูล ซึ่งข้อมูลในนี้จะหาย                               ไปถ้าปิดคอมพิวเตอร์ ดังนั้นควรจะเซฟเก็บไว้ที่อื่นด้วยเช่น  disk หรืออุปกรณ์อื่นๆที่เหมาะสม

 

Menu

 

                คือ          ลิสต์ของตัวเลือกซึ่งโชว์อยู่บนหน้าจอคอมพิวเตอร์หรือจากอุปกร์ใดๆก็ตามที่มีหน้าจอแสดงผล

 

Mic level

 

                คือ          สัญญาณความถี่ต่ำถูกสร้างโดยไมโครโฟน ซึ่งจะต้องถูกขยายหลายครั้งกว่าจะสามารถเพิ่มเข้าไป                                 ใน line level ได้

 

Microprocessor

 

                คือ          ไมโครชิปที่ออกแบบมาเฉพาะอยู่ตรงศูนย์กลางของคมพิวเตอร์ ซึ่งทำหน้าที่ในการควบคุม อ่าน                                   ข้อมูลและตอบสนองข้อมูลต่างๆ

 

MIDI

 

                คือ          มาตรฐานสำหรับการใส่รหัสเสียงเพลงให้อยู่ในรูปของตัวเลข 

                              (ซึ่งย่อมาจากคำว่า Musical instrument digital interface)

 

MIDI analyser

 

                คือ         อุปกรณ์ที่แสดง visual readout ของ MIDI activity เมื่อถูกเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์ MIDI สองตัว

 

MIDI bank change

 

                คือ         ข้อความที่ใช้ในการควบคุมชนิดหนึ่งซึ่งตัวนี้จะใช้สำหรับเลือกแหล่งเก็บข้อมูลของโปรแกรม MIDI                                เมื่อต้องการเข้าใช้ 128 โปรแกรมขึ้นไป

MIDI control change

 

 

                         

                คือ         ข้อความเหล่านี้จะทำการส่งผ่าน positional information ที่มีความเกี่ยวข้องกับ                                                      performancecontrol ตัวอย่างเช่น wheels, pedals, สวิตช์ และ อุปกรณ์อื่นๆ ซึ่งข้อมูลพวกนี้                                    สามารถนำมาใช้ในการควบคุมฟังก์ชั่นต่างๆได้ เช่น vibrato depth,brightness,                                                      portamento,effects levels  และ พารามิเตอร์อื่นๆ                                                                                          หรือที่เรียกว่า MIDI controller หรือ controller data 

 

MIDI controller

 

 

                คือ          เป็นคำที่ใช้เรียก physical interface ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่นักดนตรีใช้ในการเล่นเครื่อง MIDI                                           synthesizer หรือ เครื่องกำเนิดเสียงอื่นๆ ตัวอย่างของอุปกรณ์ควบคุมมีอยู่มากมาย ได้แก่                                           คีย์บอร์ด, drum pads,wind synths และอื่นๆ

 

MIDI file

 

                คือ          การ Format  ของไฟล์มาตรฐานที่ใช้เก็บข้อมูลเพลงที่ถูกบันทึกไว้ลงบน MIDI sequencer ซึ่ง                                   ข้อมูลที่ถูกเก็บไว้จะสามารถอ่านได้ด้วยโมเดลรุ่นอื่นๆของเครื่อง MIDI sequencer

 

MIDI implementation chart

 

 

                คือ          chart ชนิดหนึ่ง ส่วนใหญ่จะเจอในคู่มือของ MIDI ซึ่งจะมีข้อมูลระบุไว้ว่า chart Feature ของ                                     MIDI ตัวไหนบ้างที่ระบบสามารถ support ได้ ซึ่ง Feature ที่ใช้ได้จะมีสัญลักษณ์เลข 0 มาร์คไว้                                 และตัวที่ไม่ support จะมีเครื่องหมาย X ทั้งนี้อาจจะมีข้อมูลในส่วนอื่นๆเพิ่มเติม                                                       เช่น the exact from of bankchange message


 

MIDI in

 

                คือ          socket ที่ใช้สำหรับ รับข้อมูลจากตัว control มาสเตอร์ หรือ จาก MIDI Thru socket                                               ของ slave unit

 

MIDI merge

 

                คือ          อุปกรณ์ socket ชนิดหนึ่ง หรือ sequencer function ที่ทำให้สามารถรวมคลื่นสัญญาณ MIDI สอง                               คลื่นขึ้นไปเข้าด้วยกันได้

 

MIDI mode

 

 

                คือ           ข้อมูล MIDI สามารถถูกอ่านโดยอุปกรณ์รับสัญญาณ MIDI ได้หลายวิธี วิธีที่แพร่หลายมากที่สุด                                  คือ การอ่านหหลายๆสัญญาณเสียงพร้อมกันบน  single MIDI channel  (poly-omni off mode)                                ซึ่ง Omni mode ทำให้อุปกรณ์MIDI สามารถเล่นข้อมูลที่ไหลเข้ามาได้พร้อมกันทุกอันโดยไม่                                    ต้องคำนึงถึงchannel

 

MIDI module

 

                คือ           อุปกรณ์กำเนิดเสียงตัวที่ไม่มี keyboard

 

MIDI note number

 

                คือ           key ทุกตัวบน MIDI คีย์บอร์ดมีตัวเลขเป็นของมันเองซึ่งอยู่ระหว่าง 0-127โดย 60 แทนค่า                                        middle C และในบางระบบใช้ C3 ในขณะที่ตัวอื่นๆใช้ C4

 

MIDI note off

 

                คือ           ข้อความที่ถูกส่งหลังจากปล่อยคีย์

 

MIDI note on

 

                คือ           ข้อความ MIDI ที่ถูกส่งเมื่อโน๊ตตัวนั้นกำลังถูกเล่น หรือคีย์ถูกกดอยู่

 

MIDI out

 

                คือ           MIDI connector ใช้ในการส่งข้อมูลจากอุปกรณ์มาสเตอร์ไปยัง MIDI ที่กำลังเชื่อมต่ออยู่กับ                                      slave device

 

MIDI port

 

 

                คือ           การเชื่อมต่อต่างๆของอุปกรณ์ MIDI ที่สามารถใช้งานคู่กันได้ ซึ่งคำว่า multiport สำหรับ MIDI                                  interface จะหมายถึงอุปกรณ์ตัวที่มี output sockets หลายๆอันในตัวเดียว ซึ่งแต่ละ socket จะมี                                ความสามารถในการส่งถ่ายข้อมูลที่สัมพันธ์กับเซ็ตต่างๆของ 16 MIDI channels Multiport ถูก                                    ออกแบบมาเพื่อรองรับการทำงานที่เกินกว่า limit ที่กำหนดไว้ ของ 16 MIDI channels

 

MIDI program change

 

                คือ            ชนิดของข้อความ MIDI ที่ใช้เพื่อเปลี่ยน patch เสียงค่างๆบน remote module หรือใช้เปลี่ยน                                   เอฟเฟค patch บน MIDI effects unit

 

MIDI splitter

 

                คือ            ตัวประสานระหว่างเสียงดนตรี หรืออีกชื่อหนึ่งคือ MIDI Thru box

  

MIDI sync

 

                คือ            การอธิบายระบบ synchronisation systems ซึ่งสามารถใช้งานได้กับ MIDI user, MIDI Clock                                   และ MIDI Time Code

 

MIDI thru

 

                คือ            เต้ารับหรือ socket บน slave unit ถูกใช้เพื่อลำเลียง MIDI เข้าไปใน socketของ unit ที่ติดกัน

 

MIDI thru box

 

 

                คือ            อุปกรณ์ที่ทำหน้าที่แยกสัญญาณ MIDI ที่ถูกส่งออกจากอุปกรณ์มาสเตอร์ หรือ sequencer เพื่อ                                   หลีกเลี่ยงการเชื่อมต่อสัญญาณต่างๆเข้าด้วยกัน ซึ่งจะมีวงจรไฟฟ้าช่วยทำหน้าที่ในการ buffer                                   หรือเป็นตัวกันชนสำหรับสัญญาณ output ต่างๆเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุขัดข้องที่เกิดจากการใช้                                 งาน single MIDI output ในการควบคุมอุปกรณ์หลายๆชิ้นในเวลาเดียวกัน

 

Minidisc

 

                คือ             consumer audio disc ที่ใช้งานกับการบีบอัดข้อมูล โดยส่วนใหญ่จะถูกใช้ในการบันทึกเสียง                                      stereo แต่อาจใช้ในการเก็บรักษา multichannel audio และ ข้อมูลคอมพิวเตอร์ได้ด้วยเช่นกัน

 

Mixer

 

               คือ             อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับรวมสัญญาณเสียงที่มีสองสัญญาณขึ้นไป

 

Monitor

 

               คือ             เครื่องขยายเสียงที่ใช้ในการ mixing

 

Monitor

 

               คือ             คือการฟังเสียง mix หรือสัญญาณเสียงที่มีความเฉพาะ

 

Monitor

 

               คือ            VDU display สำหรับคอมพิวเตอร์

 

Monophonic

 

               คือ            การใช้ตัวโน๊ตทีละหนึ่งตัวต่อครั้ง

 

Motherboard   

 

               คือ            แผงวงจรหลักภายในคอมพิวเตอร์ตัวที่ถูกเชื่อมต่อกับอุปกรณ์หรือส่วนประกอบอื่นๆ

 

MTC

 

               คือ            ระบบการปฏิบัติงานของ MIDI sync ที่มีพื้นฐานมากจากSMPTE timecode                                                            (ซึ่งย่อมาจากคำว่า MIDI Time Code)

  

Multi-sample

 

 

               คือ            การสร้าง sample หลายๆตัว ซึ่งแต่ละตัวจะมีระยะ limit ของ musical range ที่ต่างกัน ซึ่งเป็นไอ                                เดียที่คิดค้นขึ้นเพื่อผลิต range ของเสียงที่มีความเป็นธรรมชาตืมากขึ้นเพื่อประสานกับ range                                    ของเครื่องดนตรีที่กำลังถูกเล่นอยู่ ตัวอย่างเช่น เปียโนหนึ่งตัวอาจต้องถูกทำการ sample หรือทด                                สอบทุกๆสองหรือสาม semitone เพื่อทำให้เสียงที่ออกมาเป็นที่น่าพอใจ

 

Multitimbral

 

               คือ            ตัว synthesiser หรือ module ที่สามารถเล่นเพลงหลายๆส่วนได้ในเวลาเดียวกัน ซึ่งแต่ละ                                          ส่วนอยู่ภายใต้ความควบคุมของ MIDI channel คนละอัน

 

Multitimbral module

 

               คือ             แหล่งกำเนิดเสียงของ MIDI มีความสามารถในการผลิตเสียงที่ต่างกันหลายๆเสียงได้ในเวลา                                       เดียวกันซึ่งแต่ละเสียงจะถูกควบคุมโดย MIDI channel คนละอัน

 

Multitrack

 

               คือ             อุปกรณ์อัดเสียงชนิดหนึ่งที่สามารถอัดเสียง parallel หรือ track ต่างๆและหลังจากนั้นจะถูกนำมา                                 mix หรืออัดใหม่ทีหลังได้อย่างอิสระ

 


                                                               N

 

Near field          

 

 

                  คือ            ระบบของเครื่องขยายเสียงที่ถูกออกแบบมาเพื่อใช้หรือติดตั้งใกล้กับผู้ฟัง ซึ่งประโยชน์                                               ของมันก็คือผู้ฟัง จะได้ยืนเสียง direct sound จากลำโพงมากกว่าและเสียงสะท้อนจากภายใน                                     ห้องจะลดลง หรือที่บางคนเรียกว่า close field

Noise reduction

 

                  คือ            ระบบที่ใช้ในการลดเสียง noise จากเทปอนาล็อกหรือลดระดับของ hiss                                                                 ที่เกิดขึ้นระหว่างการอัดเสียง

 

Noise shaping   

 

                  คือ            ระบบที่ใช้สำหรับสร้าง digital dither ซึ่งมีผลทำให้เสียง noise ใดๆก็ตามที่ถูกเพิ่มเข้ามาถูก                                       เปลี่ยนเป็นส่วนหนึ่งของ audio spectrum และมีความ sensitive ต่อการได้ยินของคนในระดับ                                     ที่ต่ำที่สุด

 

Non- registeredparameter Number

            

                  คือ             การควบคุม parameter ต่างๆที่ไม่ใช่แบบมาตรฐาน หรือสามารถใช้กับsynthesizer รุ่นที่มี                                          ความเฉพาะเจาะจง ซึ่งเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่สามารถใช้แทนระบบ System Exclusive data                                      ได้ และให้ผลลัพธ์ที่เหมือนกันอย่างไรก็ตาม NRPNs ตัวนี้ส่วนใหญ่มีแนวโน้มที่จะถูกใช้คู่กับ                                        เครื่องดนตรีของ Yamaha และ Roland เป็นหลัก

Non-linear recording 

  

                  คือ             ลักษณะการทำงานของระบบอัดเสียงแบบดิจิตอลที่ยอมให้เสียงใดๆ  ก็ตามที่ถูกอัดสามารถ                                        play back หรือนำกลับมาเล่นใหม่ใน order ไหนก็ได้โดยที่ไม่มีช่องว่างหรือ gap ซึ่งเทปปกติ                                    ทั่วไปจะมีลักษณะเป็น linear เนื่องจากวัสดุที่ใช้สามารถ play back ได้ตาม order ที่อัดไว้                                        ตอนแรกเท่านั้น

 

Normalise 

 

                  คือ             socket อันหนึ่งจะถือว่าทำงานตามปกติก็ต่อเมื่อถูกต่อเข้ากับสายไฟ และมีการรักษา original                                      signal pathให้คงที่ นอกซะจากว่ามีการเสียบปลั๊กเข้าไปในตัว socket นั้น

 

Nut 

   

                  คือ             พลาสติกเจาะรู หรือ ส่วนประกอบที่มีลักษณะเหมือนกระดูกตรง head stock ในส่วนปลาย                                          ของคอกีตาร์ ใช้ในการขึงสายกีตาร์ผ่าน fingerboard และเพื่อเว้นระยะของแต่ละสายเหนือ                                        ด้านบนของ fret

 

Nyquist theorem 

 

 

    

                  คือ              กฎที่ระบุไว้ว่าระบบ digital sampling system ระบบหนึ่ง จะต้องมี sample rate อย่างน้อย                                         สองเท่าของความถี่สูงสุดของ sample ที่กำลังถูกทดสอบอยู่เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิด aliasing                                       เนื่องจากว่าตัว anti-aliasing filter ไม่สามารถทำงานได้อย่างสมบูรณ์ ดังนั้นความถี่ของ                                             sample ที่ใช้ในการทดสอบโดยปกติทั่วไปจะถูกเซ็ตให้มีค่าความถี่อย่างน้อยเป็นสองเท่าของ                                     ความถี่สูงสุดหรือ maximum input

 

   

                                                               O

 

Octave                                                                   

                          คือ              ความถี่ หรือระดับเสียงหนึ่งถูกเปลี่ยนให้สูงขึ้นด้วย octave ความถี่นั้นๆจะถูก double เป็น                                                 สองเท่า

 

Off-line

 

 

                          คือ              กระบวนการที่เกิดขึ้นระหว่างที่เสียงที่อัดไว้ยังไม่ถูกเล่น ตัวอย่างเช่น การใช้ระบบปฎิการ                                                   คอมพิวเตอร์บางอย่างเพื่อช่วยทำงานแบบ off-line เนื่องจากคอมพิวเตอร์ตัวที่ใช้อยู่นั้นมี                                                   ความเร็วไม่เพียงพอต่อการทำงานเเบบ real time

 

Ohm


                          คือ              หน่วยของแรงด้านกระแสไฟฟ้า

 

Omni    

 

                          คือ              โมโครโฟนที่มีความ sensitive ในทุกๆทิศทาง หรือมีความ sensitive ต่อระบบ MIDI ซึ่ง                                                   ข้อมูล

Open circuit

 

                          คือ              รอยต่อที่เกิดขึ้นในวงจรไฟฟ้าที่ป้องกันการไหลของกระแสไฟ

 

 

open reel                                                                                                  คือ             A tape machine where the tape is wound on spools rather than sealed in a cassette

 
operating system

                           คือ             software พื้นฐานที่ทำให้คอมพิวเตอร์สามารถโหลด หรือ run โปรแกรมอื่นๆ ได้

opto electronic device                            คือ             เป็นอุปกรณ์ชนิดหนึ่งที่จะมีตัวพารามิเตอร์ไฟฟ้าติดอยู่และพารามิเตอร์จะตอบสนองโดยตรง                                               กับความเข้มของไฟซึ่งมีความหลากหลาย บางครั้งจะมีการใช้ Photoresistor ในการควบคุม                                               element ต่างๆใน compressor ซึ่งจะมีสัญญาณ side-chain signal เป็นตัวลดความเข้มแสง

oscillator                            คือ             วงจรไฟฟ้าถูกออกแบบมาเพื่อสร้างคลื่นสัญญาณไฟฟ้าแบบไม่ต่อเนื่อง       
  
overdub                            คือ             การเพิ่ม task อีกหนึ่งตัวไปยังการอัดเสียงแบบ multitrackหรือเพื่อสับเปลี่ยน task ตัวใช้งาน                                             อยู่

overload                            คือ             การทำงานที่เกินกว่าความสามารถของระบบการทำงานอิเล็กทรอนิกส์จะรับได้                                                                 หรือมากกว่าที่วงจรไฟฟ้าจะรับได้

 

                                                                                                                

                                                             P 

 

pad                                     คือ           วงจรไฟฟ้าแบบต่อต้านเพื่อลดระดับสัญญาณไฟฟ้า

pan pot                                     คือ           การควบคุมการทำงานของ user ในการใช้งาน mixer เพื่อย้ายสัญญาณไปยังจุด pan pot level                                                    ของ สัญญาณที่ถูกป้อนไปทางซ้ายและขวาของ stereo output

parallel                                     คือ           การเชื่อมต่อกันของวงจรไฟฟ้าที่มีมากกว่าสองวงจรขึ้นไป เพื่อทำให้ input ของแต่ละอันเชื่อม                                                    ต่อกันรวมไปถึงการเชื่อมต่อของ output ด้วย

parameter                                     คือ           ค่าต่างๆที่มีผลต่อการทำงานของอุปกรณ์แต่ละชนิด

parametric eq                                     คือ           เครื่อง equaliser ที่มีปุ่มควบคุมแยกกันสำหรับ frequency, bandwidth และ cut/boost
passive                                      
                                    คือ           วงจรไฟฟ้าที่ไม่มี active element

patch                                           
                                    คือ           อีกคำที่ใช้เรียก program ใช้เรียกเสียงที่ถูกโปรแกรมมาแล้วหนึ่งเสียงที่อยู่ใน synthesizer ที่                                                      สามารถถูกเรียกขึ้นมาใช้ได้โดยผ่านตัว command ของโปรแกรม ซึ่ง MIDI effects units  และ                                                    samplers ก็มี patch อยู่ด้วยเช่นกัน           
patchbay

                                    คือ          ระบบหนึ่งของ panel-mounted connector ที่ถูกใช้เพื่อนำ input และ output ไปยัง central                                                       point จากที่ที่มันสามารถเดินทางได้โดยใช้ plug-in patch cord
          
patch cord                                     คือ          สายเคเบิ้ลสั้นๆที่ใช้คู่กับ patch bay
peak                                          
                                    คือ          ระดับสูงสุดของสัญญาณหนึ่งสัญญาณ

PFL     
                                    คือ          Pre-fade listen เป็นระบบหนึ่งที่อยู่ในแผง mixing console มีไว้สำหรับuser เพิ่อเลือกฟังเสียง                                                   สัญญาณที่ต้องการ โดยไม่ต้องคำนึงถึงตำแหน่งของ fader ที่กำลังควบคุมสัญญาณนั้นๆอยู่

phantom power
                                       
                                    คือ          ตัวจ่ายไฟขนาด 48V DC สำหรับ capacitor ไมโครโฟน เคลื่อนย้ายผ่านทางแกนสัญญาณของ                                                     สาย mic cable
phase                                        
 
                                    คือ          ช่วงของสัญญาณที่ต่างกันระหว่างคลื่นสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์สองคลื่น ซึ่งเรียกความต่างนั้นใน                                                   รูปแบบขององศา และ  360 องศาหมายถึงการดีเลย์ของหนึ่ง cycle

phaser                              
                                    คือ          Effect ซึ่งเป็นตัวรวมสัญญาณหนึ่งๆ เข้ากับตัวมันเองในรูปแบบ phase-shifted เวอร์ชั่น เพื่อ                                                       สร้าง filtering effect โดย phaser ส่วนใหญ่จะถูกควบคุมโดยค่า LFO


phono plug
                           

                                    คือ          Hi-fi connector หรือตัวเชื่อมต่อ Hi-fi ถูกพัฒนาโดย RCA และถูกใช้อย่างแพร่หลายในเครื่อง                                                     มือ

pickup
                               
                                    คือ          ส่วนหนึ่งของกีตาร์ที่ทำหน้าที่เปลี่ยนการสั่นของสาย string ให้เป็นสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์

pitch bend
                                                  ตัวควบคุม message ที่ถูกออกแบบมาอย่างเฉพาะเจาะจงเพื่อใช้ในการเปลี่ยน pitch เพื่อให้มี                                                     การตอบ

                                    คือ          การสนองที่สอดคล้องกลับการเคลื่อนไหวของPitch bend data สามารถนำมาใช้ในการอัดหรือ                                                     แก้ไขต่างๆ ได้เหมือนกับข้อมูล MIDI ถึงแม้ว่ามันจะไม่ใช่ส่วนหนึ่งของ Controller message-                                                     group ก็ตาม

pitch shifter

                                    คือ          อุปกรณ์สำหรับการเปลี่ยน pitch ของสัญญาณเสียงโดยที่ไม่ทำให้ duration ของมันเปลี่ยนตาม                                                   ไปด้วย
poly mode

 

                                    คือ          mode หนึ่งของ MIDI ที่ถูกใช้งานอย่างแพร่หลายที่สุด ทำให้เครื่องดนตรีสามารถตอบสนองต่อ                                                   โน๊ตหลายๆตัวที่กำลังถูกส่งผ่าน single MIDI  channel ได้ในเวลาเดียวกัน

polyphony

 

                                    คือ          ความสามารถของเครื่องดนตรีชนิดที่สามารถเล่นโน้ตได้มากกว่าสองตัวพร้อมกันในเวลาเดียว ซึ่ง                                                   เครื่องดนตรีที่เล่นได้เฉพาะทีละ 1 ตัวโน๊ตเท่านั้นจะถูกเรียกว่า monophonic

port                                     คือ          ตัวเชื่อมต่อสำหรับ input หรือ output ของ data
portamento

 

                                    คือ          gliding เอฟเฟค ซึ่งช่วยให้สามารถทำให้เสียง pitch ถูกเปลี่ยนแบบช้าๆ หรือค่อยๆ fade แทนที่                                                   จะเปลี่ยนแบบกระทันหัน ซึ่งจะทำงานเมื่อกดปุ่มหรือ MIDI note ถูกส่งไปแล้ว

post-fade
                                    คือ          สัญญาณ Aux ซึ่งจะทำงานต่อจาก channel fader โดย aux จะส่งสัญญาณไป ยัง channel                                                       ใดๆ ก็ตามที่มีการเปลี่ยนแปลงของ fader และโดยส่วนใหญ่จะถูกใช้คู่กับอุปกรณ์เอฟเฟ็ค
post production                                     คือ          ชิ้นงานที่เกิดจากการอัดในสตูดิโอหลังจากกระบวนการ mixing เสร็จสมบูรณ์แล้ว

power supply   

 

                                    คือ           ชิ้นส่วนหนึ่งซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อใช้ในการเปลี่ยนกระแสไฟฟ้าหลักให้เป็นแรงดันไฟฟ้าให้มี                                                        ค่าตามที่จำเป็นต่อการใช้งานของวงจรไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ต่างๆ


PPM    

 

                                    คือ           Peak programmed meter มิเตอร์ชนิดหนึ่งที่ออกแบบมาเพื่อตรวจหาค่าสัญญาณ peak                                                            มากกว่าที่จะใช้จับสัญญาณปกติทั่วไป

PPQN

                                    คือ           Pulsed per quarter note มีความเกี่ยวข้องกับสัญญาณ MIDI Clock derived sync signals


PQ coding

 

                                    คือ           กระบวนการในการใส่ pause, cue และ subcode อื่นๆไปยัง digital master tape เพื่อทำการ                                                      เตรียมพร้อมในการผลิต CD

pre-emphasis
                                    คือ           ระบบหนึ่งที่ใช้การป้อน hight frequency boost ไปยังเสียงๆหนึ่งก่อนที่จะทำการ process                                                          เพื่อลดเสียง noise นอกจากนี้ยังต้องมีกระบวนการอีกอย่างที่เรียกว่า de-emphasis process                                                        ซึ่งจะต้องใช้เมื่อทำการ playback เพื่อกู้สัญญาณ original กลับคืนมา และเพื่อลดเสียง noise                                                      ที่มีความถี่สูงที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการอัดเสียง          
pre-fade

 

                                    คือ           สัญญาณ aux signal ที่จะทำงานก่อน Channel fader เพื่อที่ Channel fader จะได้ไม่มีผล                                                        กระทบกับ aux send level โดยปกติจะถูกใช้ในการสร้าง fold back หรือ cue mix

preset
  

                                    คือ           Effect unit หรือ Synth patch ซึ่งไม่สามารถเปลี่ยนหรือแก้ไขได้โดย user


pressure

 

                                    คือ           เป็นอีกคำหนึ่งซึ่งมีความหมายเดียวกับ aftertouch

print through

                                    คือ           เป็นเหตุการณ์ที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นเนื่องจากจะก่อให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับขั้วแม่เหล็กในเทป                                                    อนาล็อกที่ถูกบันทึกข้อมูลแล้ว และจะทำให้ข้อมูลถูกบันทึกซ้ำบน layer ถัดมา ซึ่งจะทำให้เกิด                                                    ปัญหาที่เรียกว่า low level pre หรือ post  echoes

processor

 

                                    คือ           อุปกรณ์ที่ถูกออกแบบมาเพื่อใช้กับสัญญาณเสียงโดยการเปลี่ยน dynamic หรือ frequency                                                        content ตัวอย่างของ processor ชนิดต่างๆได้แก่ compressor, gate และ equaliser


program change

                                    คือ           ข้อความ MIDI หรือ MIDI message ออกแบบมาเพื่อใช้เปลี่ยน instrument หรือ unit patch

pulse wave


                                     คือ           square wave แต่ไม่มีความขนานหรือสมดุล (non-symmetrical) Pulse wave มีคุณสมบัติ                                                         ของเสียงที่แหลมและเล็กกว่า square wave ซึ่งทำให้มันมีประโยชน์มากในการสังเคราะห์                                                           เครื่องดนตรีชนิดปี่หรือขลุ่ย (reed instrument) เสียงที่มาจากเครื่องดนตรีชนิดนี้จะเปลี่ยนตาม                                                     mark/space ratio ของ คลื่นสัญญาณนั้นๆ
           

pulse wave modulation

                                     คือ           การปรับเปลี่ยนรอบการทำงาน (mark/space ratio) ของ puls wave ซึ่งจะทำให้เกิดการ                                                           เปลี่ยนแปลงเสียงของ basic toneการลดเสียง LFO ของ pulse width สามารถนำมาใช้ในการ                                                     ผลิดเสียงเอฟเฟค pseudo-chorus effect ได้
punch in

 

                                     คือ           การนำ track ที่ถูกบันทึกแล้วไปใส่ในตัว record ในเวลาที่ถูกต้องในระหว่าง playback เพื่อให้                                                     track  ที่กำลังเล่นอยู่ถูกขยายให้นานขึ้นหรือถูกแทนที่ด้วย track อันใหม่

 
punch out    
                                     คือ           การสลับเทป (หรือแผ่นเสียง) ออกจากตัวอัดหลังจาก punch in  เสร็จแล้ว ซึ่ง เครื่องเล่นที่                                                         สามารถ multi task ได้ส่วนใหญ่ การ punch in หรือ punch out สามารถทำได้โดยที่ไม่ต้อง                                                       หยุดเล่นเทป
PZM 
 

 

                                     คือ           pressure zone microphone เป็นหนึ่งในชนิดของ boundary microphone ออกแบบมาเพื่อ                                                       ตัดเสียง out-of-phase sound ที่ถูกสะท้อนกลับมาจากพื้นผิวภายต่างๆในห้องอัด

 
   
   

                                                                  Q

 

Q


                                                คือ               หน่วยในการวัดคุณสมบัติเสียงสะท้อนของ filter ซึ่งถ้าค่า Q ยิ่งมากแสดงว่า เสียงสะท้อนมี                                                                        มากและระยะความถี่มีความแคบ มากกว่า

Quantise

                  

 

                                              คือ              การย้ายตัวโน๊ตที่ถูกอัดใน MIDI sequencer เพื่อใช้ร่วมกับ user defined                                                                                          subdivision ของ musical bar ตัวอย่าง เช่น 16s ฟังก์ชั่นนี้อาจถูกใช้ ในการแก้ไข                                                                    timing error              

                                                            

                                                               

                                                                                                                 R

 

RAM


 
                                       คือ             Random Access Memory เป็น memory ขนิดหนึ่งที่ใช้คู่กับคอมพิวเตอร์ทำหน้าที่เป็นที่                                                         เก็บข้อมูลและโปรแกรมชั่วคราวซึ่งข้อมูลทั้งหมดจะหายไปเมื่อทำการปิดสวิตซ์ด้วยเหตุนี้                                                           งานที่ทำไว้จำเป็นที่จะต้องเซฟไว้ใน disk ถ้าไม่ต้องการให้ข้อมูลสูญหาย

R-DAT

                                     คือ           เครื่องเล่นเทปดิจิตอลใช้คู่กับระบบ rotating head system

Real time                                        คือ           การประมวลผล audio ซึ่งเริ่มทำงานเมื่อสัญญาณดังกล่าวกำลังถูกอัดหรือ เล่นซ้ำการกระ                                                          ทำที่ตรงกันข้ามเรียกว่า  off-line คือการประมวลผลสัญญาณจะทำก็ต่อเมื่อไม่มีการเล่น                                                            หรือ non - real time

Release


                                        คือ           เวลาที่ใช้สำหรับ level ใด level หนึ่งหรือเวลาที่ใช้ในการกลับสู่ระดับปกติโดยปกติจะใช้                                                          ใน การอธิบายเรทเมื่อเสียงที่ถูกสังเคราะห์มี level ลดลงหลังจากปล่อยคีย์

Resistance                                         คือ           ตัวต้านการไหลของกระแสไฟฟ้ามีหน่วยเป็น ohm

Resolution   
                                        คือ           ตัววัดความละเอียดว่าสัญญาณอนาล็อกตัวไหนที่ถูกสร้างโดยใช้ระบบดิจิตอล                                                                          (digitising system) ซึ่งยิ่งมี bit มากเท่าไหร่จะทำให้ amplitude ของ                                                                                      แต่ละsample สามารถถูกวัดได้ละเอียดมากยิ่งขึ้น แต่จะมีส่วนประกอบอื่นๆของ converter                                                         design ซึ่งมีผลกระทบต่อความแม่นยำในการวัดHigh conversation accuracy หมาย                                                              ถึง high resolution

Resonance 

 
                                        คือ          คุณสมบัติของฟิวเตอร์ที่ทำให้ตัวของมันเองสามารถเลือกที่จะให้ความถี่ระยะแคบผ่านได้                                                            เท่านั้น (ดู Q)

Reverb  

                                     คือ          acoustic ambience เกิดจากการสะท้อนของเสียงหลายๆเสียงในห้องๆหนึ่ง

RF

                                     คือ          ความถี่วิทยุหรือ Radio Frequency

RF interference                                  
                                     คือ          สัญญาณรบกวนที่มีค่า range สูงกว่าการได้ยินของมนุษย์มาก
Ribbon   microphone


 


                                        คือ          ไมโครโฟนชนิดหนึ่งที่ตัวจับสัญญาณเสียงมีลักษณะคล้ายริบบิ้นแผ่นบางๆถูกแขวนอยู่ใน                                                          สนามแม่เหล็กเมื่อเสียงทำให้ริบบิ้นเกิดการสั่นสะเทือนจะก่อให้เกิดกระแสไฟฟ้าภายในตัว                                                        ริบบิ้นอุปกรณ์ขนิดหนึ่งที่ใช้รับและ process สัญญาณ input สองสัญญาณพร้อมกันใน                                                            แบบเฉพาะโดยสัญญาณ output นี้จะไม่มีสัญญาณ original ของ input ใดๆอยู่ในตัวของ                                                          มันแต่มันจะทำการรวบรวมความถี่ใหม่ๆเข้าโดยกันโดยมีพื้นฐานมาจากค่า sum และความ                                                        แตกต่างระหว่าง องค์ประกอบของสัญญาณความถี่ input ต่างๆการทำงานของ ring                                                                   modulator ที่มีคนรู้จักมากที่สุดคือการสร้างเสียงหุ่นยนต์ Dalek แต่นอกจากนี้  อาจใช้ใน                                                          การสร้าง texture ของเครื่องดนตรีให้มีความดราม่ามากขึ้นทั้งขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ของ                                                          สัญญาณ input นั้นๆด้วยผลลัพธ์ที่ได้อาจจะออกมาเป็นแบบ musical หรืออาจจะเป็นเสียง                                                          ที่ไม่ประสานกันเลยแม้แต่นิดเดียวตัวอย่างเช่น ring modulation สามารถใช้สร้างเสียงที่มี                                                          ลักษณะเหมือนโทนเสียงกระดิ่งได้ (คำว่า ring ถูกนำมาใช้เพราะว่าวงจรไฟฟ้าดั้งเดิมที่ถูก                                                        ใช้ในการสร้างเอฟเฟคนี้มีการใช้ ring of diodes)

RMS

 

                                                    คือ          Root mean square วิธีที่ใช้ในการบ่งชี้การทำงานของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ชิ้นหนึ่งๆ                                                               ภายใต้สภาพแวดล้อมที่ใช้ทดสอบ sine wave อย่างต่อเนื่อง

 

Rolloff                                                     คือ          เรทที่ใช้วัดว่าฟิวเตอร์ตัวไหนทำให้สัญญาณอ่อนลงหลังจากที่สัญญาณนั้นๆวิ่งผ่าน                                                                             cut off point ของฟิลเตอร์แล้ว 

ROM                                                 คือ          Read only memory เป็น memory ชนิดถาวรหรือ non - volatile บรรจุข้อมูล                                                                                          ที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ระบบปฏิบัติการส่วนใหญ่จะบันทึกข้อมูลต่างๆ                                                                                          ใน ROM เนื่องจากถ้าปิดสวิตซ์ไฟ memory ต่างๆ จะไม่สูญหายหรือเกิดความเสียหาย                   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                              S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Safety copy                                                คือ           การทำซ้ำหรือคัดลอกเทปหรือแผ่นดิสก์original สำหรับใช้งานในกรณีที่ตัว  original                                                                                 เกิดการเสียหายหรือสูญหาย

Sample 

                                                   คือ           ขั้นตอนการทำงานโดยใช้ A/D converter เมื่อ amplitude ของสัญญาณที่เกิด                                                                                      อย่างต่อเนื่องถูกวัดค่าหลายๆครั้งต่อนาที (44.1kHz ในกรณีที่ใช้ CD) 
Sample and hold                                                
                                           คือ          โดยปกติจะหมายถึง feature ตัวหนึ่งที่เกิดการสุ่มค่า values หลายๆค่า เป็นช่วงๆ และหลัง                                                               จากนั้นจะถูกใช้เพื่อควบคุมฟังก์ชั่นอื่นๆ เช่น  pitch หรือความถี่ของฟิลเตอร์ นอกจากนี้                                                                 Sample และ hold circuit ยังถูกใช้งานคู่กับเครื่องสังเคราะห์เสียงอนาล็อกตัวเก่า เพื่อใช้จำ                                                             ตัวโน้ตที่ถูกเล่นหลังจากปล่อยคีย์แล้ว
Sample rate                                               คือ          ตัวเลขของช่วงงเวลาต่างๆที่ A/D converter ทำการ sample คลื่นสัญญาณที่ได้รับต่อวินาที

Sawtooth wave
                                            คือ           ถูกเรียกชื่อนี้เนื่อจากมีลักษณะคล้ายเลื่อย ซึ่งคลื่นสัญญาณตัวนี้จะบรรจุเฉพาะเสียงที่มีความ                                                            กลมกลืนกันเท่านั้น
SCSI  

                                            คือ            เป็น interface ของระบบคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก ใช้คู่กับ Hard drive เครื่องแสกน CD-                                                                   ROM  drive และอุปกรณ์อื่นที่ใช้ร่วมกับคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์SCSI แต่ละอันมี ID number                                                             เป็นของตัวเอง และไม่สามารถมีเลขซ้ำกันสองอันได้ถ้าหากอุปกรณ์ SCSI อยู่ใน chain                                                                   เดียวกันและอุปกรณ์ SCSI ตัวสุดท้ายของ chain นั้นๆจะต้องถูกระงับใช้ โดยการใช้                                                                       internal terminator หรือได้ถูกจัดเตรียมมาพร้อมกับตัวอุปกรณ์แล้วหรือ การเชื่อมต่อกับ                                                               plug- in terminator ซึ่งสามารถต่อได้พอดีกับ SCSI socket
Sequencer
                                             คือ           อุปกรณ์ที่ใช้ในการบันทึกและเล่นซ้ำข้อมูล MIDI โดยปกติจะอยู่ในรูปแบบของ multitrack                                                             format ซึ่งสามารถทำให้องค์ประกอบที่มีความซับซ้อนถูกสร้างขึ้นได้หนึ่ง part ต่อหนึ่งครั้ง

Short circuit
                                               
                                             คือ           ทางเดินของสัญญาณที่มีความต้านทานต่ำที่ยอมให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านได้ซึ่งคำนี้โดย                                                                 ปกติจะใช้บรรยายทางเดินกระแสไฟที่เกิดขึ้นจากสภาวะผิดปกติ
Sibilance
                                             คือ           เสียง whistling หรือ lisping ที่มีความถี่สูงและมีผลกระทบต่อการอัดเสียงร้องซึ่งเกิดขึ้น                                                                 เนื่องจากการใช้ mic technique ที่แย่หรือมี equalisation ที่มากเกินไป หรือลักษณะของ                                                               เสียงร้องที่ขยายหรือดังกว่าปกติ
Side-chain
                                             คือ           ส่วนหนึ่งของวงจรไฟฟ้าที่แยกส่วนของสัญญาณหลักเพื่อนำมา process ในทางใดทางหนึ่ง                                                             ซึ่ง Compressor ทั่วไปจะใช้สัญญาณ side-chain นี้เพื่อรับสัญญาณที่ใช้ในการควบคุม                                                                 Compressor

Signal
                                             คือ           กระแสไฟฟ้าซึ่งใช้เป็นตัวแทนของ output ตัวอย่างเช่น เสียง
Signal chain                                              คือ           ระยะทางที่ใ้โดยสัญญาณใดสัญญานหนึ่งจาก input ไปยัง system และไปยังoutput


Signal-to-noise ratio
                                             คือ           อัตราส่วนของระดับสัญญาณสูงสุดต่อเสียง noise ที่เหลืออยู่ ถูกเรียกโดยใช้ค่า dBs

Sine wave
                                              คือ           รูปแบบคลื่นของ pure tone และไม่มี harmonic

Single-ended noise
                                              คือ           อุปกรณ์ชนิดหนึ่งใช้สำหรับลบหรือลดองค์ประกอบของเสียง noise แต่ไม่จำเป็นต้องใช้การ                                                              เข้ารหัสเหมือนกับในกรณีที่ใช้ Dolby หรือ dbx
Slave                                                คือ           อุปกรณ์ที่อยู่ภายใต้การควบคุมของอุปกรณ์ master
SMPTE                                              
                                               คือ           Time code ถูกพัฒนามาเพื่อใช้กับอุตสาหกรรมภาพยนต์ แต่ในปัจจุบันถูกใช้กันอย่างแพร่                                                               หลายในวงการดนตรีและการอัดเสียง SMTE คือ real-time code และเกี่ยวของกับเวลา                                                                 เป็น ชั่วโมง นาที และวินาที รวมถึงฟิล์ม หรือวีดีโอหรือเฟรม มากกว่าที่จะใช้กับ musical                                                               tempo     
      
                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Transmission loss                                        
                                  คือ           ข้อมูลที่บอกถึงประสิทธิภาพการป้องกันเสียงในเชิงความถี่ แปรผันตรงกับความหนาแน่น
Threshold

                                       
                                   คือ           จุดเริ่มการกดระดับสัญญาณที่ต้องการให้คอมเพรสเซอร์เริ่มทำงาน มีหน่วยเป็น dB 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Uncompress Audio Format
                              คือ     การเก็บข้อมูลเสียงที่ไม่มีการลดทอน ตัดทอน หรือทำให้จำนวนบิตข้อมูลลดลง ทำให้ไฟล์มี ขนาด 
                                      ใหญ่ แต่มีข้อดีคือ ไฟล์ที่ได้ไม่มีส่วนใดตกหล่น คุณภาพเสียงชัดเจน 
Universal Serial Bus( USB)

                          คือ    พอร์ท หรือช่องในการเชื่อมต่อระหว่างคอมพิวเตอร์กับอุปกรณ์อื่นๆ เช่น สมาร์ทโฟน เครื่องพิมพ เมาส์ 
                                   แป้นพิม เป็นระบบที่มีความทันสมัยรองจาด Fire Wire และเป็นช่องทางการสื่อสารระหว่างคอมพิวเตอร์
                                   กับอุปกรณ์ภายนอกที่สำคัญที่สุดและได้รับความนิยมสูงสุด

                                                                          

                                                                                                                        V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 Voltage (V)                       
                             คือ       หน่วยของแรงดันไฟฟ้า  ความต่างศักย์ไฟฟ้า หรือแรงขับเคลื่อนทางไฟฟ้า  โดยเป็นแรงที่มา
                                        กระทำ ทำให้อิเล็กตรอนหลุดเป็นอิสระ เกิดกระแสไหลภายในวงจร                        

Voice control 
                           คือ    ระบบสั่งการด้วยเสียง ที่สามารถทำให้การใช้งานเครื่องมืออิเล็กทรอนิคทำได้ง่ายขึ้น โดยไม่ต้องมี
                                   การสัมผัส เป็นฟังชั่นก์ที่สร้างมาเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้งาน

 

                                                                                                                              W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 


Wave                                
                                           คือ         เป็นปรากฏการที่เกิดจากการรบกวนแหล่งกำเนิด หรือตัวกลาง โดยตัวกลาง เป็นได้ทั้ง
                                                          ของแข็ง ของเหลว แก๊ส เกิดการสั่นสะเทือนทำให้มีการแผ่หรือถ่ายโอนพลังงานจาก
                                                          การสั่นสะเทือนไป ยังจุดต่าง ๆ
                                           
            
Wireless
 
                                      คือ        ลักษณะของการใช้งานอุปกรณ์ด้านสื่อสารโทรคมนาคม แปลตรงตัวว่าไร้สาย ฉะนั้นอุปกรณ์
                                                   อะไรก็ตามที่ติดต่อสื่อสารกันโดยไม่ใช้สายสัญญาณถือ ว่่าอุปกรณ์นั้นเป็น Wireless